Terminy astronomiczne na literę E

E

EFEKT DOPPLERA
- zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

EFEMERYDY - Tablica, która zawiera obliczone położenia ciał niebieskich w różnych momentach, w tym i w przyszłości.

EKLIPTYKA - koło wielkie wyznaczające na sferze niebieskiej pozorny ruch Słońca na tle gwiazd w cyklu rocznym podczas obserwacji z Ziemi. Ruch ten wywołany jest pochyleniem osi obrotu Ziemi wobec płaszczyzny orbity Ziemi i odzwierciedla roczny ruch Ziemi wokół Słońca.

ELEKTRON - trwała cząstka elementarna będąca jednym z elementów atomu. Elektrony znajdują się w atomach poruszając się wokół jądra atomowego w obszarach zwanych powłokami elektronowymi. Ujemny ładunek elektryczny elektronów zobojętnia dodatni ładunek zawarty w jądrze. Elektrony mogą występować w stanie wolnym (np. w przewodniku), co znaczy, że mają zdolność swobodnego ruchu wewnątrz jego objętości. Jeżeli elektrony po przyłożeniu napięcia elektrycznego zaczną się poruszać w uporządkowany sposób, to pojawi się prąd elektryczny.

ELONGACJA - dygresja ciała niebieskiego, odchylenie - jest to w przybliżeniu odległość kątowa pomiędzy środkiem tarczy Słońca a planetą na sferze niebieskiej. W praktyce jest to różnica długości ekliptycznych Słońca i planety. Można też określić ją jako przejście ciała niebieskiego przez punkt styczności równoleżnika niebieskiego z wertykałem.

Elongacja

Rozróżnia się:
-elongacje zachodnią
-elongacje wschodnią
Stosuje się też zapis
-elongacja dodatnia (planeta po wschodniej stronie Słońca)
-elongacja ujemna (np.: elongacja Merkurego wynosi –15°, tzn. planeta znajduje się 15° na zachód od Słońca).
Elongacja 0° oznacza koniunkcję dolną lub górną (w zależności od tego czy planeta jest za czy przed Słońcem). Elongacja o wartości 90° i 270° nosi nazwę kwadratury, zaś elongacja 180° to opozycja.

EUROPEJSKA AGENCJA KOSMICZNA (ESA) - European Space Agency, organizacja międzynarodowa utworzona w 1975 roku w wyniku połączenia ESRO (ang. European Space Research Organisation) i ELDO (ang. European Launch Development Organisation). Obecnie liczy 18 państw członkowskich, 3 kraje współpracujące ECS (w tym Polska) oraz cztery kraje współpracujące w ramach programu PECS. Kwatera główna znajduje się w Paryżu, a jej szefem jest obecnie Jean-Jacques Dordain. Najważniejsze ośrodki ESA to: kosmodrom GSC (ang. Guiana Space Center) w Kourou (Gujana Francuska), ESTEC (ang. European Space Research and Technology Centre) w Noordwijk (Holandia), ESRIN (ang. ESA Centre for Earth Observation) w Frascati (Włochy), EAC (ang. European Astronaut Centre) w Kolonii (Niemcy). ESA zatrudnia obecnie około 2000 pracowników i dysponuje rocznym budżetem około 3,6 miliarda euro.